banner

研究方向
实验室成员
招聘启事
发表论文
相关下载
链接
 
 
English version

发表论文

2013年杂志影响因子

(* :通讯作者)

2016

Hui-Chao Zhou, Jian-Hong Fang,Li-Ru Shang, Zi-Jun Zhang, Ye Sang, Li Xu, Yun-Fei Yuan, Min-Shan Chen, Li-Ming Zheng, Yao-Jun Zhang, Shi-Mei Zhuang*.MicroRNA‐125b and microRNA‐100 suppress metastasis of hepatocellular carcinoma by disrupting the formation of vessels that encapsulated tumour clusters. Journal of Pathology, 2016, 240(4):450-460.pudmed

Jin-e Yang, Yang Lu, Ying-Ying Lin, Zhi-Yuan Zheng, Jian-Hong Fang, Shuai He, Shi-Mei Zhuang*.Vascular mimicry formation is promoted by paracrine TGF-β and SDF1 of cancer-associated fibroblasts and inhibited by miR-101 in hepatocellular carcinoma. Cancer Letters, 2016, 383(1):18-27.pudmed

Na Zhao, Si-wen Li, Rui-zhi Wang, Man-huan Xiao, Yu Meng, Chun-xian Zeng, Jian-Hong Fang, Jin-e Yang, Shi-Mei Zhuang*. Expression of microRNA-195 is transactivated by Sp1 but inhibited by histone deacetylase 3 in hepatocellular carcinoma cells. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Gene Regulatory Mechanisms, 2016, 1859(7):933-942.pudmed

Chong Zhang, Meng-Zhi Wu, Li-Zheng Zhang, Li-Ru Shang, Jian-Hong Fang*, Shi-Mei Zhuang*.Fibrotic microenvironment promotes the metastatic seeding of tumor cells via activating the fibronectin 1/secreted phosphoprotein 1-integrin signaling. Oncotarget, 2016, 7(29):45702-45714.pudmed

2015

Xue-Jia Lin, Yutian Chong, Zhi-Wei Guo, Chen Xie, Xiao-Jing Yang, Qi Zhang, Sheng-Ping Li, Yujuan Xiong, Yunfei Yuan, Jun Min, Wei-Hua Jia, Yusheng Jie, Min-Shan Chen, Mei-Xian Chen, Jian-Hong Fang, Chunxian Zeng, Yaojun Zhang, Rong-Ping Guo, Yuankai Wu, Guoli Lin, Limin Zheng, Shi-Mei Zhuang*. A serum-microRNA classifier for the early detection of hepatocellular carcinoma: a multicenter and retrospective longitudinal repository study. The Lancet Oncology 2015, 16(7):804-15.(同期评述)pudmed

Jian-Hong Fang, Hui-Chao Zhou, Chong Zhang, Li-Ru Shang, Lei Zhang, Jing Xu, Limin Zheng, Yunfei Yuan, Rong-Ping Guo, Wei-Hua Jia, Jing-Ping Yun, Min-Shan Chen, Yaojun Zhang, Shi-Mei Zhuang*. A novel vascular pattern promotes metastasis of hepatocellular carcinoma in an EMT-independent manner. Hepatology 2015, 62(2):452-65. (封面论文,亮点推介同期评述pudmed

Chunxian Zeng, Yun-Long Wang, Chen Xie, Ye Sang, Tuan-Jie Li, Min Zhang, Ruizhi Wang, Qi Zhang, Limin Zheng, Shi-Mei Zhuang*. Identification of a novel TGF-b-miR-122-fibronectin 1/serum response factor signaling cascade and its implication in hepatic fibrogenesis. Oncotarget 2015, 6(14):12224-33.pudmed

2014

Hui-Chao Zhou, Jian-Hong Fang, Xu Luo, Lei Zhang, Jine Yang, Chong Zhang, Shi-Mei Zhuang*. Downregulation of MicroRNA-100 Enhances the ICMT-Rac1 Signaling and Promotes Metastasis of Hepatocellular Carcinoma Cells. Oncotarget 2014, 5(23):12177-88.pudmed

Jing-Jing Liu, Xue-Jia Lin, XiaoJing Yang, Liangji Zhou, Shuai He, Shi-Mei Zhuang*, Jine Yang*. A novel AP-1/miR-101 regulatory feedback loop and its implication in the migration and invasion of hepatoma cells. Nucleic Acids Res 2014, 42(19):12041-51.pudmed

Yi-Yuan Ge, Qing Shi, Zhi-Yuan Zheng, Jiao Gong, Chunxian Zeng, Jine Yang and Shi-Mei Zhuang*. MicroRNA-100 promotes the autophagy of hepatocellular carcinoma cells by inhibiting the expression of mTOR and IGF-1R.Oncotarget 2014, 5(15):6218-28.pudmed

Na Zhao, Ruizhi Wang, Liangji Zhou, Ying Zhu, Jiao Gong, Shi-Mei Zhuang*. MicroRNA-26b suppresses the NF-κB signaling and enhances the chemosensitivity of hepatocellular carcinoma cells by targeting TAK1 and TAB3. Molecular Cancer 2014, 13(1):35.pudmed

Jing-Ping Zhang, Chunxian Zeng, Li Xu , Jiao Gong , Jian-Hong Fang, Shi-Mei Zhuang*. MicroRNA-148a suppresses the epithelial-mesenchymal transition and metastasis of hepatoma cells by targeting Met/Snail signaling. Oncogene 2014, 33(31):4069-76.pudmed

Jin Hou, Ye Zhou, Yuanyuan Zheng, Jia Fan, Weiping Zhou, Irene O.L. Ng, Huichuan Sun, Lunxiu Qin, Shuangjian Qiu, Joyce M.F. Lee, Chung-Mau Lo, Kwan Man, Yuan Yang, Yun Yang, Yingyun Yang, Qian Zhang, Xuhui Zhu, Nan Li, Zhengxin Wang, Guoshan Ding, Shi-Mei Zhuang, Limin Zheng, Xiaoling Luo, Yuan Xie, Anmin Liang, Zhugang Wang, Ming Zhang, Qiang Xia, Tingbo Liang, Yizhi Yu, Xuetao Cao*.Hepatic RIG-I Predicts Survival and Interferon-α Therapeutic Response in Hepatocellular Carcinoma.Cancer Cell 2014, 25(1):49-63.pudmed

2013

Li-Li Hu, Bingyun Yu, Jine Yang*. MDR1 polymorphisms associated with risk and survival in diffuse large B-cell lymphoma. Leuk & Lymphoma 2013, 54(6):1188-93.pudmed

Ruizhi Wang, Na Zhao, Siwen Li, Jian-Hong Fang, Mei-Xian Chen, Jine Yang, Wei-Hua Jia, Yunfei Yuan*, Shi-Mei Zhuang*. MicroRNA-195 Suppresses Angiogenesis and Metastasis of Hepatocellular Carcinoma by Inhibiting the Expression of VEGF, VAV2 and CDC42. Hepatology 2013, 58(2):642-53.pudmed

Jiao Gong, Jing-Ping Zhang, Binkui Li, Chunxian Zeng, Kai You, Mei-Xian Chen, Yunfei Yuan*, Shi-Mei Zhuang*. MicroRNA-125b promotes apoptosis by regulating the expression of Mcl-1, Bcl-w and IL-6R.. Oncogene 2013, 32(25):3071-9.pudmed

Qiang Gong, Yong Tao, Jian-Rong Yang, Jun Cai, Yunfei Yuan, Jue Ruan, Jin Yang, Hailiang Liu, Wanghua Li, Xuemei Lu, Shi-Mei Zhuang, San Ming Wang and Chung-I Wu.Identification of medium-sized genomic deletions with low coverage, mate-paired restricted tags. BMC Genomics 2013, 14:51.pudmed

2012

Ying Zhu, Yang Lu, Qi Zhang, Jing-jing Liu, Tuan-jie Li, Jian-Rong Yang, Chunxian Zeng, Shi-Mei Zhuang*.MicroRNA-26a/b and their host genes cooperate to inhibit the G1/S transition by activating the pRb protein. Nucleic Acids Res 2012, 40(10):4615-25.pudmed

Jian-Rong Yang, Ben-Yang Liao, Shi-Mei Zhuang, Jianzhi Zhang*. Protein misinteraction avoidance causes highly expressed proteins to evolve slowly. Proc Natl Acad Sci USA 2012, 109(14).pudmed

Jing Xu, Tong Ding, Qi He, Xing-Juan Yu, Wen-Chao Wu, Wei-Hua Jia, Jing-Ping Yun, Ying Zhang, Ming Shi, Chun-Kui Shao, Wei-Dong Pan, Xiao-Yu Yin, Jun Min, Shi-Mei Zhuang, Limin Zheng*. An In Situ Molecular Signature to Predict Early Recurrence in Hepatitis B Virus-related Hepatocellular Carcinoma. Journal of Hepatology 2012, 57(2):313-21.pudmed

2011

Jian-Hong Fang, Hui-Chao Zhou, Chunxian Zeng, Jine Yang, Yinglin Liu, Xiuzhi Huang, Jing-Ping Zhang, Xin-Yuan Guan, Shi-Mei Zhuang*. MicroRNA-29b suppresses tumor angiogenesis,invasion and metastasis by regulating MMP-2 expression. Hepatology 2011, 54(5):1729-40.(ESI高被引论文)pudmed

Jine Yang, Xiaolin Hu, Mary Zimmerman, Christina M. Torres, Dafeng Yang, Sylvia B. Smith, and Kebin Liu*. Cutting edge: IRF8 regulates Bax transcription in vivo in primary myeloid cells. Journal of Immunolog  2011,187(9):4426-30.pudmed

Xiaolin Hu, Dafeng Yang, Mary Zimmerman, Feiyan Liu, Jine Yang, Swati Kannan, Andreas Burchert, Zdzislaw Szulc, Alicja Bielawska, Keiko Ozato, Kapil Bhalla, and Kebin Liu*. IRF8 regulates acid ceramidase expression to mediate apoptosis and suppresses myelogeneous leukemia. Cancer Research 2011, 71(8):2882-91.pudmed

Jin Hou, Li Lin, Weiping Zhou, Zhengxin Wang, Guoshan Ding, Qiongzhu Dong, Lunxiu Qin, Xiaobing Wu, Yuanyuan Zheng, Yun Yang, Wei Tian, Qian Zhang, Chunmei Wang, Qinghua Zhang, Shi-Mei Zhuang, Limin Zheng, Anmin Liang, Wenzhao Tao and Xuetao Cao*. Identification of miRNomes in human liver and hepatocellular carcinoma reveals miR-199a/b-3p as therapeutic target for hepatocellular carcinoma. Cancer Cell 2011,19(2):232-43. pudmed

Yong Tao, Jue Ruan, Shiou-Hwei Yeh, Xuemei Lu, Yu Wang, Weiwei Zhai, Jun Cai, Shaoping Ling, Qiang Gong, Zecheng Chong, Zhengzhong Qu, Qianqian Li, Jiang Liu, Jin Yang, Caihong Zheng, Changqing Zeng, Hurng-Yi Wang, Jing Zhang, Sheng-Han Wang, Lingtong Hao, Lili Dong, Wenjie Li, Min Sun, Wei Zou, Caixia Yu, Chaohua Li, Guojing Liu, Lan Jiang, Jin Xu, Huanwei Huang, Chunyan Li, Shuangli Mi, Bing Zhang, Baoxian Chen, Wenming Zhao, Songnian Hu, Shi-Mei Zhuang, Yang Shen, Suhua Shi, Christopher Brown, Kevin P. White, Ding-Shinn Chen, Pei-Jer Chen*, Chung-I Wu*. Rapid growth of a hepatocellular carcinoma and the driving mutations revealed by cell-population genetic analysis of whole-genome data. Proc Natl Acad Sci USA. 2011,108(29):12042-7. pudmed

Gianfranco Alpini*, Shannon S.Glaser, Jing-Ping Zhang, Heather Francis, Yuyan Han, Jiao Gong, Allison Stokes, Taylor Francis, Nathan Hughart, Levi Hubble, Shi-Mei Zhuang, Fanyin Meng*. Regulation of placenta growth factor by microRNA-125b in hepatocellular cancer. J Hepatol 2011,55(6):1339-45. pudmed

Wang Qing, Li Daochuan, Li Zhifang, Liu Caixia, Xiao Yongmei, Zhang Bo, Li Xiaodong, Zhao Jian, Chen Liping, Xing Xiumei, Tang Shifu, Lin Yuchun, Lai Yandong, Yang Ping, Zeng Junling, Xiao Qin, Zeng Xiaowen, Lin Zhongning, Zhuang Zhixiong, Shi-Mei Zhuang, Chen Wen*. Upregulation of miR-27a contributes to the malignant transformation of human bronchial epithelial cells induced by SV40 small T antigen. Oncogene 2011,30(36):3875-86. pudmed

Dong Li, Xingguan Liu, Li Lin, Jin Hou, Nan Li, Chunmei Wang, Pin Wang, Qian Zhang, Peng Zhang, Weiping Zhou, Zhengxin Wang, Guoshan Ding, Shi-Mei Zhuang, Limin Zheng, Wenzhao Tao and Xuetao Cao*. MicroRNA-99a inhibits hepatocellular carcinoma growth and correlates with prognosis of hepatocellular carcinoma patients. J Biol Chem 2011,286(42):36677-85. pudmed

2010

Jian-Rong Yang, Shi-Mei Zhuang, Jianzhi Zhang*. Impact of translational error-induced and error-free misfolding on the rate of protein evolution. Mol Syst Biol 2010, 6:421.pudmed

Chunxian Zeng, Ruizhi Wang, Daochuan Li, Xue-Jia Lin, Qing-Kun Wei, Yunfei Yuan, Qing Wang, Wen Chen, Shi-Mei Zhuang*. A novel GSK-3β-C/EBPα-miR-122-IGF-1R regulatory circuitry in human hepatocellular carcinoma. Hepatology 2010, 52(5):1702-12. ( Faculty of 1000 Biology推荐阅读)pudmed

Yujuan Xiong, Jian-Hong Fang, Jing-Ping Yun, Jine Yang, Ying Zhang, Wei-Hua Jia, Shi-Mei Zhuang*. Effects of MicroRNA-29 on apoptosis, tumorigenicity, and prognosis of hepatocellular carcinoma. Hepatology 2010,51(3):836-45.( ESI高被引论文) pudmed

Jing Luo, Jine Yang, Bing-Yun Yu, Wei Liu, Mingtao Li, Shi-Mei Zhuang*. Identification of Siah-interacting protein as a potential regulator of apoptosis and curcumin resistance. Oncogene 2010, 29(48):6357–66.pudmed

Jing Zhao, Bing-Yun Yu, Dao-Yuan Wang, Jin-E Yang*.Promoter polymorphism of MRP1 associated with reduced survival in hepatocellular carcinoma.World J Gastroenterol 2010,16(48): 6104-10.pudmed

2009

Teng Xu, Ying Zhu, Yujuan Xiong, Yi-Yuan Ge, Jing-Ping Yun, Shi-Mei Zhuang*. MicroRNA-195 suppresses tumorigenicity and regulates G1/S transition of human hepatocellular carcinoma cells. Hepatology 2009, 50(1):113-21.(ESI高被引论文F1000推荐阅读)pudmed

Hang Su, Jian-Rong Yang, Teng Xu, Jun Huang, Li Xu, Yunfei Yuan*, Shi-Mei Zhuang*. MicroRNA-101, down-regulated in hepatocellular carcinoma, promotes apoptosis and suppresses tumorigenicity. Cancer Res 2009, 69(3):1135-42.(ESI高被引论文)   pudmed    

Xing-Dong Xiong, Fu-En Qiu, Jian-Hong Fang, Yi Shen, Chun Liang, Wenqi Jiang*, Shi-Mei Zhuang*. Association analysis between the Cdc6 G1321A polymorphism and the risk for non-Hodgkin lymphoma and hepatocellular carcinoma. Mutat Res-Fund Mol M 2009, 662(1-2):10-5.     pudmed  

2008

Jine Yang, Fan Zhou, Teng Xu, Hua Deng, Yi-Yuan Ge, Changqing Zhang, Jinqing Li, Shi-Mei Zhuang*. Analysis of sequence variations in 59 microRNAs in hepatocellular carcinomas. Mutat Res-Fund Mol M 2008, 638(1-2):205-9.     pudmed  

Teng Xu, Ying Zhu, Qing-Kun Wei, Yunfei Yuan, Fan Zhou, Yi-Yuan Ge, Jian-Rong Yang, Hang Su,
Shi-Mei Zhuang*. A functional polymorphism in the miR-146a gene is associated with the risk for hepatocellular carcinoma. Carcinogenesis 2008, 29(11):2126-31.(ESI高被引论文)    pudmed  

Xing-Dong Xiong, Jian-Hong Fang, Fu-En Qiu, Jing Zhao, Jiasen Cheng, Yunfei Yuan, Sheng-Ping Li,
Shi-Mei Zhuang*. A novel functional polymorphism in the Cdc6 promoter is associated with the risk for hepatocellular carcinoma. Mutat Res-Fund Mol M 2008, 643(1-2):70-4.     pudmed  

Wei-Zhang Wang, Jiasen Cheng, Jing Luo, Shi-Mei Zhuang*. Abrogation of G2/M arrest sensitizes
curcumin-resistant hepatoma cells to apoptosis
. FEBS Lett 2008, 582(18):2689-95.     pudmed  

Hang Su, Jing Zhao, Yujuan Xiong, Teng Xu, Fan Zhou, Yunfei Yuan, Ying Zhang, Shi-Mei Zhuang*. Large-scale analysis of the genetic and epigenetic alterations in hepatocellular carcinoma from Southeast China. Mutat Res-Fund Mol M 2008, 641(1-2):27-35.     pudmed  

De-Hua Huo, Li-Na Yi, Jine Yang*. Interaction with Ppil3 leads to the cytoplasmic localization of Apoptin in tumor cells. Biochem Biophys Res Commun 2008, 372(1):14-8.     pudmed  

 

2007

Dong-Ming Kuang, Yan Wu, Nini Chen, Jiasen Cheng, Shi-Mei Zhuang*, Limin Zheng*. Tumor-derived hyaluronan induces formation of immunosuppressive macrophages through transient early activation of monocytes. Blood 2007, 110(2):587-95.     pudmed  

Li-Li Hu, Xiao-Xiao Wang, Xiaochao Chen, Jianhua Chang, Caixia Li, Yan Zhang, Jine Yang, Wenqi Jiang,
Shi-Mei Zhuang*. BCRP gene polymorphisms are associated with susceptibility and survival of diffuse large
B-cell lymphoma
. Carcinogenesis 2007, 28(8):1740-4.   pudmed   

Jiasen Cheng, De-Hua Huo, Dong-Ming Kuang, Jine Yang, Limin Zheng*, Shi-Mei Zhuang*. Human macrophages promote the motility and invasiveness of osteopontin-knockdown tumor cells. Cancer Res 2007, 67(11):5141-7.     pudmed  

 

 
line
SYSU